ประกาศที่ 15/2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่อง Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (ICP-MS) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคา

  • เลขที่: 15/2563
  • วันที่: วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2563
  • สาขา: สำนักงานใหญ่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668