ประกาศที่ 7/2563 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างบริการวงจรสื่อสารภายในประเทศและระบบอินเทอร์เน็ต

  • เลขที่: 7/2563
  • วันที่: วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563
  • สาขา: สำนักงานใหญ่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668