ประกาศที่ 4/2563 เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์เครื่อง Inductively coupled plasma optical emission spectrometer (ICP-OES) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคา

  • เลขที่: 4/2563
  • วันที่: วันพุธ, 25 มีนาคม 2563
  • สาขา: สำนักงานใหญ่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668