ประกาศที่ 20/2562 เรื่อง ขยายเวลารับประกาศประกวดราคา ยื่นซอง กำหนดเวลาเปิดซอง ซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Inductively coupled plasma optical emission spectrometer(ICP-OES) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

  • เลขที่: 20/2562
  • วันที่: วันศุกร์, 13 ธันวาคม 2562
  • สาขา: สำนักงานใหญ่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668