3/2562 ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคาเลขที่ 3/2562 การซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Inductively coupled plasma optical emission spectrometer(ICP-OES)

  • เลขที่: 3/2562
  • วันที่: วันจันทร์, 28 ตุลาคม 2562
  • สาขา: สำนักงานใหญ่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668