ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคา เลขที่ 2/2562 งานรถยนต์ของบริษัทฯ ระยะเวลา 48 เดือน จำนวน 24 คัน (ครั้งที่ 2)

  • เลขที่: 2/2562 ครั้งที่ 2
  • วันที่: วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2562
  • สาขา: สำนักงานใหญ่
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668