ถอดบทเรียนเสวนา : “กว่าจะได้เลข 13 หลัก อย. ทำอย่างไร ?” ชี้เครื่องหมาย อย. สำคัญ-กฎหมายบังคับ-ผู้บริโภคปลอดภัย

ถอดบทเรียนเสวนา : “กว่าจะได้เลข 13 หลัก อย. ทำอย่างไร ?” ชี้เครื่องหมาย อย. สำคัญ-กฎหมายบังคับ-ผู้บริโภคปลอดภัย

จากกิจกรรมเปิดศูนย์บริการครบวงจรขึ้นทะเบียนอาหาร (อย.) ที่ได้จัดเสวนา : กว่าจะได้เลข 13 หลัก อย. ทำอย่างไร ? ให้ความรู้กับผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องหมาย อย. ผู้เข้าร่วมวงเสวนา 4 ท่าน ระบุไปในทิศทางเดียวกันว่า เลขสารบบ 13 หลัก ที่ปรากฏบนเครื่องหมาย อย. เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจ และปฏิบัติตามข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะผู้ประกอบการอาหาร เนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวจะเป็นข้อมูลแรกๆที่แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์ที่วางขายตามท้องตลาด เป็นไปตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารและยาต่อผู้บริโภค

- ศูนย์บริการครบวงจรขึ้นทะเบียนอาหาร (อย.) โดยเซ็นทรัลแล็บไทย จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสนับสนุนงานภาครัฐอีกด้วย : “คุณชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด”

- เครื่องหมาย อย. คือสัญลักษณ์ แสดงให้ผู้บริโภครู้ว่า สินค้าที่จำหน่ายตามท้องตลาด ผ่านการพิจารณาด้าน ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปคลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐานที่ อย. กำหนด : “คุณนฤมล ฉัตรสง่า ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)”

- บทบาทสำคัญของศูนย์บริการครบวงจรขึ้นทะเบียนอาหาร (อย.) คือให้คำแนะนำผู้ประกอบการถึงขั้นตอนการตรวจเอกสาร รวมถึงขอขึ้นทะเบียน อย. ภายใต้แนวคิด สะดวก ครบ จบที่เดียว : “คุณคณิต ปรีดาภรณ์ภากร รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ ในฐานะผู้กำกับดูแลศูนย์ฯ”

- การขอขึ้นทะเบียน อย. สำหรับผู้ประกอบการ เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะข้อกำหนดแรก ๆ ของห้างร้านที่จะซื้อสินค้าเรา จะขอดูเครื่องหมาย อย. ก่อนว่ามีหรือไม่ ถ้าไม่มีเขาก็ไม่รับสินค้าเราไปขาย : “คุณวัลลี ใจเย็น ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี”

เซ็นทรัลแล็บไทย ในฐานะ ห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมด้านข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์จากการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการมามากกว่า 20 ปี เชื่อว่าการเดินหน้าเปิดศูนย์บริการครบวงจรขึ้นทะเบียนอาหาร (อย.) FDA Produce Register - One Stop Service Center จะเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำ ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการปฏิบัติให้ถูกต้องตามขึ้นกฎหมายในการขอเลขสารบบ 13 หลัก อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

#ศูนย์ครบวงจรอย #ศูนย์อย #ขึ้นทะเบียนอย #อาหารและยา #แล็บกลาง #เซ็นทรัลแล็บไทย #Centrallabthai

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668