‘20 ปี เซ็นทรัลแล็บไทย’พร้อมจับมือพันธมิตร ขยายขอบข่ายบริการในตลาดอาเซียน

‘20 ปี เซ็นทรัลแล็บไทย’พร้อมจับมือพันธมิตร ขยายขอบข่ายบริการในตลาดอาเซียน

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย จัดกิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 20 ปี เซ็นทรัลแล็บไทย 16 มิถุนายน 2566 ภายใต้คอนเซป The New Chapter:ก้าวต่อไป ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยมีนายเอด วิบูลย์เจริญ ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งนับจากคณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ในรูปแบบบริษัทฯ โดยมีกระทรวงการคลังและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้ถือหุ้น

ภายใต้พันธกิจหลักในการสร้างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องมือ ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่น และจนเป็นที่ยอมรับกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ด้วยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือขั้นสูง ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าให้กับกลุ่มผู้ส่งออก รวมถึงผู้ประกอบการภายในประเทศ

ซึ่งตลอด 20 ปีที่ผ่านมา เซ็นทรัลแล็บไทย เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยประสบความสำเร็จและเติบโตในตลาดโลก ซึ่งก้าวต่อไปนับเป็นโอกาสสำคัญที่เซ็นทรัลแล็บไทย จะใช้ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของโลก

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่า เซ็นทรัลแล็บไทย ได้เร่งขยายงานให้บริการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในการยกระดับมาตรฐานสินค้าที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น รวมถึงมิติในด้านต่างๆ แยกเป็น 4 ด้าน คือ

1.ด้านการให้บริการเพื่อการเข้าถึงบริการ อาทิ การสร้าง Platform e-member เป็นช่องทางการสร้างกิจกรรมกับลูกค้า และซื้อผลิตภัณฑ์บริการในรูปแบบออนไลน์ได้
2.ด้านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมุ่งสร้างสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น อาทิ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเพิ่มช่องทางการการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผ่านเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ
3.ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนไทยผ่านโครงการ CLT Camp การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผ่านการยกระดับสินค้า
4.ด้านการขยายขอบข่ายบริการด้านการสร้างมาตรฐาน เช่น การขยายขอบข่ายงานรับรองและตรวจประเมิน - มาตรฐาน Thai GAP ในอาเซียน (ACFS) , GMP Codex (ACFS) ด้านสาธารณสุข การขยายงานบริการเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียน อย.สินค้า ในรูปแบบ One Stop Service อย. การยกระดับมาตรฐานอาหารปลาอดภัย Street food

ด้าน ดร.สกุล เกียรติ์จีรวิรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประภัตร โพธสุธน) ที่ได้มอบหมายให้ตน ดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และ เซ็นทรัลแล็บไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นหน่วยงานภาครัฐ เพื่อรับรองและตรวจประเมินมาตรฐาน Thai GAP ในอาเซียน (ACFS) ได้นั้น ที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานได้ดำเนินงานเรียบร้อย เป็นไปตามเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายงานบริการของหน่วยงานภาครัฐและสร้างมาตรฐาน Thai GAP ในอาเซียน

ทางด้านนายอารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณ เซ็นทรัลแล็บไทย ที่ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้วยดีเสมอมา ทั้งการตรวจสารสำคัญของสินค้าเกษตรและอาหาร ในการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ การขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจ GMP ของ อย. และการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ผู้ประกอบกิจการอาหารของกรมอนามัย อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานภาคีทางด้านวิชาการและการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย ยังได้พัฒนาด้านการลงทุนเครื่องมือเพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น อาหารทางเลือก สินค้าอัญมณี และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ในการพัฒนาศักยภาพและมีส่วนช่วยเหลือกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รองรับความต้องการของตลาด และเป็นไปตามมาตรฐานสากล อันนำมาซึ่ง การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ที่มา : komchadluek

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668