กปภ. – เซ็นทรัลแล็บไทย ลงนาม MOU ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจการสร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านทดสอบทางห้องปฏิบัติการและการสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1508 อาคาร 1 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ. มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อให้ผู้ใช้น้ำ พึงพอใจและเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาว่าสะอาด ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งขั้นตอนสำคัญ ที่ควบคู่ไปกับกระบวนการผลิตคือ การทดสอบคุณภาพน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดสอบภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์และเครื่องมือ รวมถึงวิทยาการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องรู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลา กปภ. จึงประสานความร่วมมือกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยจะร่วมกันสร้างเครือข่ายด้านการทดสอบ พัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากร ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ การศึกษาวิจัยและระบบการจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพน้ำมีความแม่นยำ สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตน้ำประปาทุกขั้นตอน และนำไปสู่เป้าหมายคือ ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีจากการได้ใช้น้ำประปาที่ปลอดภัย

นายนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันนำเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์น้ำประปาให้มีมาตรฐาน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับสุขภาพประชาชนที่ใช้น้ำประปา พร้อมให้ความร่วมมือด้านงานวิจัยและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงานให้มีความเชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักสากล

ที่มา : GNews

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668