เซ็นทรัลแล็บไทย ต้อนรับคณะผู้บริหารจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

เซ็นทรัลแล็บไทย ต้อนรับคณะผู้บริหารจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง นำโดยสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง หรือ (Mekong Institute) ที่ประกอบด้วย (ไทย สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา และ เวียดนาม) เข้าศึกษาดูงานพร้อมหารือด้านการสร้างมาตรฐานสินค้า ให้มีความปลอดภัยทางอาหาร

นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ความปลอดภัยของอาหารถือเป็นเรื่องที่นานาชาติต้องให้ความสำคัญ เพราะหากบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด หรือไม่มีมาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในระยะยาวหากเกิดปัญหาด้านสุขภาพ เซ็นทรัลแล็บไทย ในฐานะห้องปฏิบัติการของรัฐ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มากกว่า 1,000 รายการทดสอบ และเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จึงพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานทางห้องปฏิบัติการให้กับประเทศในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง CLMV เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเดินหน้าเรื่องมาตรฐานอาหารปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน

โอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจาก คุณอารยะ โรจนวณิชชากร Food Policy Specialist Former Deputy Public Health Advisory และ คุณคงพันธ์ จิรวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานและวิชาการ เป็นผู้ให้ข้อมูลภายใต้หัวข้อ เทคโนโลยีและขั้นตอนที่ใช้ในการตรวจสอบโภชนาการและคุณภาพของอาหาร เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงาน การสร้างมาตรฐานของอาหาร และกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่จะผลิตเพื่อการบริโภคหรือส่งออกจำหน่ายทั่วโลก

#แล็บกลาง #เซ็นทรัลแล็บไทย #Centrallabthai #MekongInstitute

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668