“เซ็นทรัลแล็บไทย” จับมือพาณิชย์จังหวัดสงขลา กรมอนามัย เปิดบ้านให้องค์ความรู้ สร้างมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหาร

“เซ็นทรัลแล็บไทย” จับมือพาณิชย์จังหวัดสงขลา กรมอนามัย เปิดบ้านให้องค์ความรู้ สร้างมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหาร

วันที่ 20 มีนาคม 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกห้องปฏิบัติการกับเซ็นทรัลแล็บไทย ครั้งที่ 2/2566 ภายใต้การเสวนาในหัวข้อ “ประปาปลอดภัยใสปิ๊งและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหาร" โดย บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมอนามัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำประปา ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 และรวมไปถึงน้ำดื่มบรรจุขวด ตู้กดน้ำ ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคที่กรมอนามัยกำหนด ให้แก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม อาหาร สินค้าเกษตรแปรรูป วัสดุสัมผัสอาหาร นำมาซึ่งแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานกำหนด

โดย พล.ต.ท.สาคร กล่าวว่า เมืองหาดใหญ่เป็นเมืองแห่งอาหารอร่อย อาทิ ไก่ทอดหาดใหญ่ อินทผาลัม ขนมโกไข่ เกาลัด มะม่วงเบา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีนโยบายในการสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น เล็งเห็นความสำคัญในการการสร้างมาตรฐานคุณภาพของสินค้า รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้

คุณไตรรัตน์ สายมณี ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาสงขลา เซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่า บริษัทฯ มีภารกิจมุ่งเน้นการตรวจสอบวิเคราะห์มาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม งานสิ่งแวดล้อม และรองรับการถ่ายโอนงานจากภาครัฐ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึง การให้บริการการรับรองและตรวจประเมิน GAP,GMP/HACCP การสอบเทียบเครื่องมือ รวมถึงการอบรมทางวิชาการและที่ปรึกษา โดยมีสาขาให้บริการครอบคลุมทุกภูมิภาค

สำหรับการเสวนาได้รับเกียรติจากนายอารยะ โรจนวณิชชากร คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข, รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, นายรัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญพิเศษ กรมอนามัย และนายคงพันธ์ จิระวงศาโรจน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานและวิชาการ เซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมพูดคุยโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

#centrallabthai #กรมอนามัย #พาณิชย์สงขลา #เปิดโลกห้องปฏิบัติการ

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668