โครงการพัฒนามาตรฐานอาหารทางวัฒนธรรม

โครงการพัฒนามาตรฐานอาหารทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมนำหน้า ภูมิปัญญาสืบสาน
อาหารไทยยั่งยืนนาน ก้องกังวานสู่สากล

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับรัฐ ที่มีกระทรวงการคลังและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดพกลางและขนาดย่อม เป็นผู้ถือหุ้น ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานอาหารทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาหารของประเทศไทยที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่ทำเนียบของอาหารทางวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่สากล สอดคล้องตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ทั้งในขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ การปรุง และการเก็บรักษา ตลอดจนเพื่อเชิดชูคุณค่าทางโภชนาการที่โดดเด่น ที่นำไปสู่การสืบสานด้านอัตลักษณ์ของอาหารทางวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทยของรัฐบาล ผ่านวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ประกอบด้วย

1.ยกระดับคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.สนับสนุนและส่งเสริมให้อาหารทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมีความสอดคล้องตามแนวทางอาหารปลอดภัย ตั้งแต่ต้นทางของการประกอบอาหาร จนถึงมือผู้บริโภค
3.ยกระดับอาหารทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไปสู่ความเป็นสากล เชิดชูคุณค่าทางโภชนาการที่โดดเด่น ที่นำไปสู่การสืบสานด้านอัตลักษณ์สู่ความยั่งยืน

โดยในช่วงแรกของการจัดทำโครงการนำร่องในส่วนของการยกระดับให้อาหารทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมีความสอดคล้องตามแนวทางอาหารปลอดภัย (Food Safety) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จำนวน 300,000 บาท เพื่อดำเนิน “โครงการจัดทำเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานอาหารทางวัฒนธรรม” ซึ่งจะเป็นการนำร่องในการทำเกณฑ์ทดสอบสำหรับอาหารที่จะถูกคัดเลือกเข้าสู่ทำเทียบอาหารทางวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม โดยได้มีการคัดเลือกอาหาร จำนวน 2 ชนิด เข้าสู่โครงการนำร่องครั้งนี้ ได้แก่ 1) สับปะรดกวน ศรีราชา และ 2) หมึกแดดเดียว เกาะสีชัง ซึ่งนอกจากนั้น บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายของบริษัทฯ และของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการข้างต้น ทำให้ได้อาหารทางวัฒนธรรม อีก 1 ชนิด คือ “ข้าวหลาม หนองมน” ทำให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานอาหารทางวัฒนธรรม จำนวน 5 ราย ดังนี้

ข้าวหลามหนองมน
1) ร้านข้าวหลามแม่นิยม เลขที่ 29 หมู่ 10 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 (โทรศัพท์ 08 9544 7337)
2) ร้านข้าวหลามแม่ไข่ คงศักดิ์ ซอยสุขุมวิท 7 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 (โทรศัพท์ 038 392863)
3) ร้านข้าวหลามแม่สุภาพร เลขที่ 240 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 (โทรศัพท์ 08 1949 8805)
สับปะรดกวนศรีราชา
4) สับปะรดกวนศรีราชา เลขที่ 19/12 หมู่ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 (โทรศัพท์ 09 9426 9998)
หมึกแดดเดียว เกาะสีชัง
5) ร้านรุ้งตะวันของฝาก (เจ้จุ๋ม) เลขที่ 50/1 หมู่ 5 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120 (โทรศัพท์ 08 6839 7860)

โครงการข้างต้น ได้มีการเปิดตัวโครงการไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท อ.บางแสน จ.ชลบุรี โดยโครงการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และภาคีเครือข่าย จักร่วมกันดำเนินการให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศต่อไป เพื่อ...

• ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในด้านอาหาร ให้ได้รับการเชิดชูและสืบสานต่อ รุ่นสู่รุ่น
• พัฒนาและยกระดับอาหารทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ให้มีความปลอดภัยในการบริโภค ตามหลักสากล “อาหารปลอดภัย”
• เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการผลิตอาหารทางวัฒนธรรม ให้ผลิตอาหารทางวัฒนธรรมที่มีมูลค่าเพิ่ม และยกระดับการกระจายสินค้าสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ
• เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาหารทางวัฒนธรรมสู่การเป็น “Souvenir Signature” ในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

งานเปิดตัวโครงการอาหารทางวัฒนธรรม


ประธานกล่าวเปิดงาน

มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ

ประธานร่วมถ่ายรูปผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังสัมมนา

วิทยากรบรรยายโครงการ

ผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังสัมมนา

วิทยากรบรรยายโครงการ

ผู้ประกอบการเข้าร่วมฟังสัมมนา

ข้าวหลาม หนองมน


การเผาข้าวหลามแบบดั้งเดิม

ข้าวหลามช็อตแม่สุภาพร

ข้าวหลามแม่ไข่ (คงศักดิ์)

ข้าวหลามแม่นิยม

สับปะรดกวน ศรีราชา


สับปะรดกวน ศรีราชา

สับปะรดกวน ศรีราชา - เนื้อใส เหลืองสด

ร่วมงานวันเปิดตัวโครงการ

ผลิตภัณฑ์สับปะรดกวน ศรีราชา - ของฝากชุมชน

หมึกแดดเดียว เกาะสีชัง


หมึกสดจากธรรมชาติ - ปัจจัยหลักของชุมชน

ทำความสะอาดก่อนนำไปปรุงสูตร

หมึกปรุงสูตรแล้ว ตากแดดเดียวตามธรรมชาติ

สูตรแท้ดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์หมึกแดดเดียว เกาะสีชัง
back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668