บรรยากาศการอบรม "หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร" ครั้งที่ 1

บรรยากาศการอบรม "หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร" ครั้งที่ 1

การอบรมครั้งนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้เป็นหน่วยจัดอบรม โดยผู้ผ่านการอบรมกับเซ็นทรัลแล็บไทย จะได้รับ "บัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร" ตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่งกฎหมาย กำหนดว่า ผู้ประกอบการกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรมภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668