ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี จังหวัดพิษณุโลก

16 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท มีเดีย พ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด และกรมการพัฒนาชุมชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ 3 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ (ห้องมาร์คอร์) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมด้วย

คุณสุพรรณ พวงวราพันธ์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก บรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก”

คุณอรพรรณ จันทรังษี หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพ และคุณกิตติพงษ์ อยู่ดี นักวิทยาศาสตร์ จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ บรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและการยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก”

โดยมีผู้ประกอบการ OTOP กลุ่ม D นำผลิตภัณฑ์ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึกพบผู้เชี่ยวชาญสาขาเชียงใหม่ เพื่อขอรับคำแนะนำการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากจังหวัดพิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 107 ผลิตภัณฑ์

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668