ประชุมจัดทำแผนปี 2562 ครั้งที่ 2 (วาระต่อเนื่อง)

12 พฤศจิกายน 2561 พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ เปิดประชุมจัดทำแผนปี 2562 ครั้งที่ 2 (วาระต่อเนื่อง) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฝ่าย/ผู้อำนวยการสาขา/ผู้จัดการส่วน โดยสรุปสาระสำคัญเป็นข้อพิจารณาเพื่อเสนอเป็นวาระพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

1. กรอบงบประมาณ ปี 2562 โดยให้รวมแผนการบริหารจัดการหนี้สิน และให้นำเสนอ 2 แนวทางประกอบการพิจารณา
2. โครงสร้างใหม่และกรอบอัตรากำลัง โดยให้มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับส่วนหารายได้ในสัดส่วน ร้อยละ 85 และส่วนสนับสนุน ร้อยละ 15
3. ทบทวนวาระการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติ

จัดการประชุม โดย ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668