ประชุมการจัดทำแผนแม่บท 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 และแผนธุรกิจปี 2562 (ครั้งที่ 2)

29 สิงหาคม 2561 พันโทนราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ เปิดประชุมการจัดทำแผนแม่บท 5 ปี พ.ศ. 2562-2566 และแผนธุรกิจปี 2562 (ครั้งที่ 2)

โดยมี รองกรรมการผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการฝ่าย/ผู้อำนวยการสาขา/ผู้จัดการ/ผู้แทน เข้าร่วมประชุมและหารือในสาระสำคัญ

ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้รับมอบ หนังสือหลักการทรงงาน และหนังสือเศรษฐกิจพอเพียงจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เพื่อน้อมนำเป็นแนวทางในการจัดทำแผนแม่บทครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Meeting Room 5

จัดประชุมการเข้าพบสาขา โดย ฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668