• รูปหน้าบริการสอบเทียบ

การสอบเทียบทางด้านมิติ

 
ลำดับที่ ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
       
1. Micrometer caliper for external measurement 0 mm to 15 mm
    > 15 mm to 25 mm
2. Venier, dial and digital caliper 0 mm to 300 mm

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668