• รูปหน้าบริการสอบเทียบ

Micrometer

 
ลำดับที่ ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
       
1. Micrometer caliper for external measurement 0 mm to 15 mm
    > 15 mm to 25 mm
2. Venier, dial and digital caliper 0 mm to 300 mm

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668