• รูปหน้าบริการสอบเทียบ

การสอบเทียบทางด้านการหมุนเหวี่ยง

 
ลำดับที่ ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
       
1. Centrifuge
Shaker or rotator
50 r/min to < 1 000 r/min
    1 000 r/min to 15 000 r/min

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668