• รูปหน้าบริการสอบเทียบ

Centrifuge

 
ลำดับที่ ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
       
1. Centrifuge
Shaker or rotator
50 r/min to < 1 000 r/min
    1 000 r/min to 15 000 r/min

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668