• รูปหน้าบริการสอบเทียบ

การบริการอื่นๆ

 
ลำดับที่ ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
       
1. Lux Meter 20 – 7,000 Lux ส่งสอบเทียบภายนอก
2. Hydrometer 0.800 – 1.200 SP.G ส่งสอบเทียบภายนอก
3. Refractometer (Sucrose) 10,20,30,50,60% Brix ส่งสอบเทียบภายนอก
4. DO Meter by Standard ส่งสอบเทียบภายนอก
5. Turbidity Meter 20,40,100,400,800 NTU ส่งสอบเทียบภายนอก
6. Moisture Balance 0 – 200 g Not Accredit
    50 – 200 C Not Accredit
7. Stop watch by Standard ส่งสอบเทียบภายนอก
8. Blood Pressure Monitor by Standard ส่งสอบเทียบภายนอก
9. Steel Ruler by Standard ส่งสอบเทียบภายนอก
10. Vernier Caliper by Standard ส่งสอบเทียบภายนอก
11. Micrometer by Standard ส่งสอบเทียบภายนอก
12. Centrifuge 0-30000 rpm Not Accredit
13. Dial Thickness Gauge by Standard ส่งสอบเทียบภายนอก

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668