การบริการอื่นๆ

 
ลำดับที่ ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
       
 1.  Lux Meter  20 – 7,000 Lux  ส่งสอบเทียบภายนอก
 2.  Hydrometer  0.800 – 1.200 SP.G  ส่งสอบเทียบภายนอก
 3.  Refractometer (Sucrose)  10,20,30,50,60% Brix  ส่งสอบเทียบภายนอก
 4.  DO Meter  by Standard  ส่งสอบเทียบภายนอก
 5.  Thermo-Hygrometer  0 – 80 ◦ C  Not Accredit
     10 to 90% RH  Not Accredit
 6.  Turbidity Meter  20,40,100,400,800 NTU  ส่งสอบเทียบภายนอก
 7.  Moisture Balance  0 – 200 g  Not Accredit
     50 – 200 C  Not Accredit
 8.  Stop watch  by Standard  ส่งสอบเทียบภายนอก
 9. Blood Pressure Monutor  by Standard  ส่งสอบเทียบภายนอก
 10. Steel Ruler  by Standard  ส่งสอบเทียบภายนอก
 11. Vernier Caliper  by Standard  ส่งสอบเทียบภายนอก
 12. Micrometer  by Standard  ส่งสอบเทียบภายนอก
 13. Centrifuge  0-30000 rpm  Not Accredit
 14. Dial Thickness Gauge  by Standard  ส่งสอบเทียบภายนอก

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668