• รูปหน้าบริการสอบเทียบ

Other Services

 
ลำดับที่ ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
       
1. Lux Meter 20 – 7,000 Lux ส่งสอบเทียบภายนอก
2. Hydrometer 0.800 – 1.200 SP.G ส่งสอบเทียบภายนอก
3. Refractometer (Sucrose) 10,20,30,50,60% Brix ส่งสอบเทียบภายนอก
4. DO Meter by Standard ส่งสอบเทียบภายนอก
5. Turbidity Meter 20,40,100,400,800 NTU ส่งสอบเทียบภายนอก
6. Moisture Balance 0 – 200 g Not Accredit
    50 – 200 C Not Accredit
7. Stop watch by Standard ส่งสอบเทียบภายนอก
8. Blood Pressure Monitor by Standard ส่งสอบเทียบภายนอก
9. Steel Ruler by Standard ส่งสอบเทียบภายนอก
10. Vernier Caliper by Standard ส่งสอบเทียบภายนอก
11. Micrometer by Standard ส่งสอบเทียบภายนอก
12. Centrifuge 0-30000 rpm Not Accredit
13. Dial Thickness Gauge by Standard ส่งสอบเทียบภายนอก

 

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668