โปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ

โปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

 

 

โปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ

     โปรแกรมการทดสอบความชำนาญเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ การเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ จะช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ว่า เทคนิคการทดสอบที่ดำเนินการยังคงความเหมาะสม ผลการทดสอบยังคงความน่าเชื่อถือไว้ได้ โปรแกรมการทดสอบความชำนาญเป็นโปรแกรมที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างห้องปฏิบัติการ โดยการนำผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมมาทำการเปรียบเทียบโดยอาศัยหลักการทางสถิติ

 

     ปัจจุบันความต้องการโปรแกรมการทดสอบความชำนาญสำหรับรายการทดสอบด้านต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุที่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ล้วนต้องอาศัยผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่มีระบบประกันคุณภาพ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด ได้เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าว และยินดีที่จะเป็นแกนกลางความร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบของลูกค้า และเพื่อนร่วมค้า บริการทดสอบความชำนาญจึงเป็นอีกหนึ่งบริการของเรา


     Central Lab Thai มีบริการชุดโปรแกรม ตัวอย่างเพื่อการทดสอบความชำนาญ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043, General requirements for proficiency testing ในสาขาการวิเคราะห์ทางเคมี โดยมีรายการที่หลากหลาย ตามแนวโน้มของการรับรองห้องปฏิบัติการในแต่ละปี เช่น สารตกค้าง โลหะหนัก ยาสัตว์ตกค้าง ฮีสตามีนและอื่นๆ

Central Lab Thai ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานผู้จัดโปรแกรมทดสอบ ความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043

 

     การทดสอบความชำนาญภายใต้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 เป็นวิธีการหนึ่งในการประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการ และใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังสมรรถนะในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของห้องปฏิบัติการ การเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญเป็นระยะๆ จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อห้องปฏิบัติการ เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับ ภายใต้บุคคลากรเครื่องมือ สิ่งแวดล้อม และวิธีการที่ใช้ทดสอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories อีกทั้งการเข้าร่วมโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ ยังเป็นข้อกำหนดหนึ่งของหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation Body) ด้วย

 
รหัสโปรแกรม รายการ ชนิดตัวอย่าง วันที่
ปิดรับสมัคร
วันที่
แจกจ่ายตัวอย่าง
ดาวน์โหลด
(หลักเกณฑ์โปรแกรม)
*PT01 60-01 Tetracycline group, Oxytetracycline กุ้ง 13 ม.ค.60 18 ม.ค.60 ดาวน์โหลด
*PT02 60-02 β-agonist ปัสสาวะสุกร 10 ก.พ.60 15 ก.พ.60 ดาวน์โหลด
PT03 60-03 As, Cu, Cd, Hg & Pb เนื้อปลา 10 ก.พ.60 15 ก.พ.60 ดาวน์โหลด
*PT04 60-04 Histamine เนื้อปลา 10 มี.ค.60 15 มี.ค.60 ดาวน์โหลด
*PT05 60-05 Fluoroquinolone group & Quinolone group, Oxolinic acid กุ้ง 12 เม.ย.60 19 เม.ย.60 ดาวน์โหลด
*PT06 60-06 Nitrofuran metabolites กุ้ง 12 พ.ค.60 17 พ.ค.60 ดาวน์โหลด
*PT07 60-07 Malachite green, Crystal violet กุ้ง 9 มิ.ย.60 14 มิ.ย.60 ดาวน์โหลด
*PT08 60-08 Pesticide residues (OC, OP, PY & CB) มะเขือเปราะ 14 ก.ค.60 19 ก.ค.60 ดาวน์โหลด
PT15 60-09 Moisture, Ash & Nitrogen แป้ง 11 ส.ค.60 16 ส.ค.60 ดาวน์โหลด
*PT10 60-10 Sulfamethazine (Sulfadimidine) ซีรั่มสุกร 11 ส.ค.60 16 ส.ค.60 ดาวน์โหลด
*PT11 60-11 Sulfur dioxide กุ้ง 8 ก.ย.60 13 ก.ย.60 ดาวน์โหลด
*PT12 60-12 Total Phosphorus as P2O5 กุ้ง 12 ต.ค.60 18 ต.ค.60 ดาวน์โหลด
*PT13 60-13 Sulfonamide group กุ้ง 10 พ.ย.60 15 พ.ย.60 ดาวน์โหลด
*PT14 60-14 Chloramphenicol กุ้ง 8 ธ.ค.60 13 ธ.ค.60 ดาวน์โหลด
 
 

หมายเหตุ:
* รายการที่ได้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043:2010 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบความชำนาญ – 008
** ราคายังไม่รวม Vat 7%

 
 

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ

 ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญปี 2559

 ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญปี 2560

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668