3 ประสาน หนุนเงินทุนผู้ส่งออก SMEs หวังดันแบรนด์ไทยบุกตลาดโลก

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) และนายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (CLT) หรือเซ็นทรัลแล็บไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมศักยภาพและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ SMEs เพื่อการส่งออก มุ่งเน้นสนับสนุนทางการเงินทุนควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสินค้าแบรนด์ไทย

โดยเฉพาะสินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องสำอาง นำบุกตลาดส่งออกในตลาดต่างประเทศ เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการ “สินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า” (EXIM Instant Credit Super Value) หวังเป็นสินเชื่อหมุนเวียน วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และขอให้บสย.ค้ำประกัน ลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ในปีแรกเหลือร้อยละ 4.5 ต่อปี เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงโอกาสการยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าส่งออก ด้วยเครื่องมือแล็บประชารัฐที่ได้มาตรฐานสากลและผ่านการทดสอบความชำนาญด้านห้องแล็บจากแล็บกลางสหภาพยุโรป (European Union Reference Laboratory : EURL) ทำให้สินค้าส่งออกของ SMEs ไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ อาทิ สินค้าประเภทผักและผลไม้ อาหารดิบ อาหารแปรรูป เครื่องสำอาง น้ำบริโภค เครื่องดื่มในภาชนะปิดสนิท อาหารกึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มชา กาแฟ ซึ่งมักตรวจพบว่ามีสิ่งสกปรกเจือปน สารตกค้างปนเปื้อน หรือบรรจุในหีบห่อไม่ถูกสุขอนามัย หวังส่งเสริมเอสเอ็มอีช่วงแรกประมาณ 100 ราย

ทั้งนี้ความร่วมมือทั้ง 3 องค์กรเพื่อแก้การขาดสภาพคล่องทางการเงิน เงื่อนไขเงินกู้ที่เข้มงวดของสถาบันการเงิน ความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศจากอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินระหว่างประเทศและการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ และการถูกปฏิเสธการนำเข้าเพราะสินค้าไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย นำไปสู่เป้าหมายในการผลักดันการเติบโตของภาคการส่งออกควบคู่กับการสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่นิยมและยอมรับในตลาดโลก จึงพร้อมร่วมมือกับบสย.และเซ็นทรัลแล็บไทย สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-curve) ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายธุรกิจการค้าและเชื่อมโยงสู่การขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศ จึงพร้อมกับ 3 องค์กรขยายโครงการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ทำตลาดส่งออกเพิ่มขึ้น

ขณะที่ นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (CLT) หรือเซ็นทรัลแล็บไทย กล่าวว่าการตรวจรับรองคุณภาพของเซ็นทรัลแล็บไทยในสินค้าประเภทต่าง ๆประมาณ 2 แสนราย มีสัดส่วนส่งออกประมาณร้อยละ 71 เพื่อรองรับมาตรฐานให้กับสินค้าไทยจากกลุ่มเอสเอ็มอี โอท็อบ วิสาหกิจชุมชนบุกตลาดส่งออก จึงได้แจกคูปองยกระดับมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์มูลค่า 5,000 บาทต่อรายฟรี หลังจากเตรียมคูปองโปรโมชั่นเพื่อร่วมแจกให้ผู้ประกอบการรายย่อยในเฟสแรก หากต้องรับรองมาตรฐานสินค้าและได้เงินทุนของเงื่อนไขผ่อนปรนของเอ็กซิมแบงก์ในโครงการ “สินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่า” โดยพร้อมดึงเอ็กซิมแบงก์ บสย.ร่วมกับดูแลผู้ประกอบการรายย่อย ในการรับรองมาตรฐาน และการเติมทุนให้ผู้ประกอบการเพิ่มเติมอีกหลายโครงการ

ทางด้าน นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่าบสย.ค้ำประกันสินเชื่อวงเงิน 2.6 แสนราย วงเงินสินเชื่อ 3 แสนล้านบาท จึงได้เริ่มค้ำประกันสินเชื่อส่งออกทันใจทวีค่าวงเงิน 2 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีทุนในการทำตลาดด้านการส่งออก ผ่านการค้ำประกันสินเชื่อ PGS6 ปรับปรุงใหม่วงเงิน 81,000 ล้านบาท การค้ำประกันสินเชื่อสินค้านวัตกรรม วงเงิน 9,000 ล้านบาท และเอสเอ็มอีตัวเล็กวงเงิน 7,000 ล้านบาท

ที่มา : Thaiquote
Link : ข่าว Click

back to top

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668