• รูปหน้าสมัครงาน
แบบฟอร์มรับสมัครงาน

POSITION INTERESTS / ตำแหน่งงานที่สนใจ

You Know about our job opening from. / ท่านทราบข่าวสารการรับสมัครงานจาก

PERSONAL DATA / ข้อมูลส่วนตัว

    
    

สถานะการสมรส / Marital Status

สถานะทางทหาร / Military Service

EDUCATION HISTORY / ประวัติการศึกษา

Secondary / มัธยมศึกษา

Vocational /อาชีวศึกษา

Higher Vocational /อนุปริญญา

Bachelor's Degree /ปริญญาตรี


Master's Degree / ปริญญาโท

Other / อื่นๆ

EMPLOYMENT HISTORY / ประวัติการทำงาน

Employment History 1/ประวัติการทำงาน 1

Employment History 2/ประวัติการทำงาน 2

Employment History 3/ประวัติการทำงาน 3

Employment History 4/ประวัติการทำงาน 4

Employment History 5/ประวัติการทำงาน 5

TRAINING COURSES / ประวัติการอบรม

Training Courses 1 /ประวัติการฝึกอบรม 1

Training Courses 2 /ประวัติการฝึกอบรม 2

Training Courses 3 /ประวัติการฝึกอบรม 3

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668