• รูปหน้าบริการสอบเทียบ

Volumetric

 
ลำดับที่ ชนิดและประเภทเครื่องมือ ช่วงในการสอบเทียบ ISO/IEC 17025
       
 1.  Volumetric Pipet 1, 2, 5 to 100 mL  
 2.  Measuring Pipet 1 to 25 mL  
 3.  Volumetric Flask 5 mL to 2000 mL  
 4.  Buret 10 mL to 100 mL  
 5.  Graduate Cyclinder 10 mL to 100 mL  
 6.  Micro Pipette 11 µL to 5000 µL  
 7.  Dispenser 1 mL to 100 mL Not Accredit

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668