• เลขที่ 3/2562
 • วันที่ Monday, 28 October 2019
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ -
 • วันที่ Tuesday, 28 May 2019
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ -
 • วันที่ Monday, 13 May 2019
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ -
 • วันที่ Monday, 29 April 2019
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 2/2562 ครั้งที่ 2
 • วันที่ Thursday, 25 April 2019
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ -
 • วันที่ Wednesday, 24 April 2019
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ -
 • วันที่ Friday, 19 April 2019
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 2/2562
 • วันที่ Wednesday, 17 April 2019
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ EN03/2560
 • วันที่ Thursday, 01 June 2017
 • สาขา สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ EN02/2560
 • วันที่ Monday, 22 May 2017
 • สาขา สำนักงานใหญ่

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668