• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

Board of Directors

Mr.Ace Viboolcharern
President
Ms.Wipha Luengmanee
Board Member
Mr.Panisuan Jamnarnwej
Board Member
Mr.Jerawat Hongsakul
Board Member
Ms.Prapee Ankinandana
Board Member
Mr.Pawich Sitthanuparpkul
Board Member
Mr.Veerapong Malai
Board Member
Ms.Rasa Kanchanasai
Board Member
นางสาวอัจฉราวรรณ เจียรธนพร
Board Member
Ms.Ausanee Mahagitsiri
Board Member
Mr.Chakrit Tiebtienrat
Board Member and Secretary

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668