• Contact or Comment
  • Complaint
  • โครงการ “แล็บประชารัฐจะตรวจให้”
Contact or Comment
  
CAPTCHA
Complaint
  
CAPTCHA

โครงการ  “แล็บประชารัฐจะตรวจให้

แล็บประชารัฐเปิดพื้นที่ให้ผู้บริโภคที่ใส่ใจในด้านปลอดภัยของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาจากตลาดสดไปจนถึงห้างสรรพสินค้า ร่วมกันแนะนำหรือบอกความต้องการที่อยากให้แล็บประชารัฐไปสุ่มตรวจสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไร ทั้งนี้เพื่อนำผลการตรวจมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงกลับไปสู่ผู้บริโภคผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ

  
CAPTCHA

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668