สุขภาพดี… เริ่มต้นด้วยฉลาก

สุขภาพดี… เริ่มต้นด้วยฉลาก

ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการจากยี่ห้อ (แบรนด์) โดยไม่สนใจที่จะอ่านฉลากเล็กๆ ที่ติดอยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์ (สินค้าและบริการ) หรือบรรจุภัณฑ์ทำให้พลาดโอกาสในการรับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่สามารถใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ

เทรน “อาหาร และ เครื่องดื่ม” ในปี 2020

การมองเทรนอาหาร และ เครื่องดื่ม ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการต่างๆ ปรับเปลี่ยนสินค้า หรือ คิดผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ล่าสุดมีข้อมูลจาก Fi Asia ออกมาเปิดเผย เทรนด์ อาหารและเครื่องดื่มในปีหน้า (2020) โดยเป็นการศึกษาเก็บข้อมูลจากจากพฤติกรรมผู้บริโภค รวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรม สรุปได้ทั้ง 9 หมวด ดังนี้

พบอีก “แกงไตปลาแห้ง” สารกันบูดเกินมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562 ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ สุ่มเก็บตัวอย่าง “แกงไตปลาแห้ง” จำนวนทั้งหมด 15 ตัวอย่าง จากตลาดสดและร้านขายของฝากในภาคใต้ ส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารกันบูดประเภทกรดซอร์บิก และกรดเบนโซอิก เป็นครั้งที่ 2 พบว่ามี 4 ตัวอย่าง พบสารบูดประเภทกรดซอร์บิก หรือกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน

พบ “น้ำพริกหนุ่ม” ใส่สารกันบูดเกินมาตรฐาน

วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือ ภายใต้โครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำพริกหนุ่มในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน 17 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก พบน้ำพริกหนุ่ม 7 ตัวอย่าง มีปริมาณสารกันบูดเกินมาตรฐาน โดยพบปริมาณกรดเบนโซอิกตั้งแต่ 890.32 -5649.43 มก./กก. ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 5) อนุญาตให้ตรวจพบวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิก ปริมาณสูงสุดได้ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักอาหาร 1 กิโลกรัม และ ประเภทกรดซอร์บิก ปริมาณสูงสุดได้ไม่เกิน 1000 มก./กก. ในหมวดอาหารประเภทเครื่องปรุงรส

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668