ตรวจคุณภาพ “เส้นขนมจีน” หลัง อย. ยังพบบางรายใช้สารเคมีเกินค่ามาตรฐาน

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มตรวจตัวอย่างเส้นขนมจีน 31 ตัวอย่างในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่ามี2ยี่ห้อ หรือคิดเป็นร้อยละ 6 คือ มีปริมาณกรดเบนโซอิก หรือ สารกันบูด เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด แม้ภาพรวมจะพบว่าสถานการณ์ดีขึ้นจาก 2 ปีก่อน แต่ยังพบว่าขนมจีนบางยี่ห้อมีการแสดงข้อความบนฉลากว่า "ปราศจาก สารกันบูด-ปราศจากสิ่งเจือปน" หรือ "ไม่มีสารเจือปน" แต่ผลการตรวจ พบว่า มีการใช้สารกันบูด ซึ่งถือว่าข้อมูลที่แจ้งบนฉลากเป็นเท็จ

เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมตรวจคุณภาพ “เส้นขนมจีน” หลัง อย. ยังพบบางรายใช้สารเคมีเกินค่ามาตรฐาน

ที่ผ่านมา บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ในฐานะหน่วยงานให้การตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหารตามที่กฎหมายกำหนด สามารถให้การตรวจวิเคราะห์มาตรฐานของเส้นขนมจีน สามารถเลือกตรวจวิเคราะห์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 381 / 2559 เรื่องวัตถุเจือปนในอาหาร , ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 98 / 2529 เรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร , ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร รวมไปถึง มาตรฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น ซึ่งตามข้อกำหนดของกฎหมายส่วนใหญ่ กำหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพเส้นขนมจีนใน 3 หัวข้อดังนี้ คือ สารเคมีปนเปื้อน ประกอบไปด้วย กรดเบนโซอิน และ กรดซอบิก หรือ สารกันบูด ซึ่งต้องมีค่าไม่เกิน 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนสารปนเปื้อนทางเคมีอื่นๆ เช่น สารหนู ทองแดง สังกะสี ปรอท และ ตะกั่ว กำหนดให้มีค่าในเส้นขนมจีนน้อยมาก ขึ้นอยู่กับการปนเปื้อนของสารนั้นๆ

ส่วนการปนเปื้อนด้านเชื่อจุลทรีย์ ตามกฎหมายกำหนดไม่ให้มีการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella , Vibrio cholera, Listeria Monocytogenes , Bacillus cereus ส่วนเชื้ออื่นๆ เช่น Escherichia Coli , Staphylococcus Aureus , Clostridium Perfringens ต้องมีการปนเปื้อนในเส้นขนมจีนน้อยมาก นอกจากนี้ เซ็นทรัลแล็บไทย ยังสามารถให้บริการตรวจ ความเป็นกรดด่าง ค่าความชื้น และ ความหนืด ของเส้นขนมจีน ตามที่กฎหมายกำหนดได้

เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และ มาตรฐานของเส้นขนมจีน เซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมให้บริการตรวจทดสอบมาตรฐานของผู้ประกอบการเส้นขนมจีนในทุกระดับตั้งแต่ SMEs วิสาหกิจชุมชน ไปจนถึง ผู้ประกอบการการระดับโรงงานส่งออก เพื่อสร้างความมั่นใจและคุณภาพที่ดีของสินค้า


Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668