"ฉลากหวานมันเค็ม" อ่านเป็นได้ประโยชน์

"ฉลากหวานมันเค็ม" อ่านเป็นได้ประโยชน์

ฉลากหวานมันเค็ม ประกอบได้ด้วย 4 ส่วน

ส่วนที่ 1 บอกให้ทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ พลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม ที่ได้รับจากการบริโภคหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์

ส่วนที่ 2 บอกให้เราทราบถึงปริมาณการกินกี่ครั้ง

ส่วนที่ 3 บอกให้ทราบว่าเมื่อกินเข้าไปแล้ว จะได้รับพลัง และสารอาหารจำนวนเท่าไหร่

ส่วนที่ 4 บอกให้ทราบว่า เมื่อกินเข้าไปทั้งถุง หรือ ซอง จะได้รับพลังเป็นร้อยละเท่าไหร่ ของปริมาณสูงสุดที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน

ฉลากโภชนาการถือว่ามีความสำคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคที่ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพ ดังนั้นผู้ประกอบการผลิตสินค้าใด ต้องการจัดทำฉลากโภชนาการ ทั้งแบบเต็ม แบบย่อ และ รูปแบบฉลากหวานมันเค็ม สามารถติดต่อรับข้อได้ที่ เซ็นทรัลแล็บไทย ทุกสาขา

ขอบคุณที่มา : อย.


Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668