“เกลือที่ดี ต้องมีคุณภาพ”

“เกลือ” ถือเป็นเครื่องปรุงที่มีความสำคัญ เพราะไม่ว่าจะอาหารประเภทใด หรือ ชนชาติไหน ต่างมีเกลือเป็นส่วนผสมไม่มากก็น้อย เกลือที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปต่างมีหลากหลายรูปแบบให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ตามสะดวก เช่น เกลือเม็ด , เกลือผง , เกลือทะเล หรือ เกลือหยาบ เป็นต้น

แล้วทุกๆท่านรู้กันหรือไม่ว่า “เกลือที่ดี” ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ??

ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่ดูแลคุณภาพเกลือ ได้กำหนดเกลือที่มีคุณภาพไว้หลากหลายหัวข้อ โดยข้อมูลที่เซ็นทรัลแล็บไทยจะเสนอในวันนี้ อ้างอิงตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตชุมชน โดยได้แบ่งเกลือออกเป็น 2 ประเภท
1.เกลือสินเธาว์ (เป็นเกลือที่ได้จากการสูบน้ำเกลือธรรมชาติจากบ่อขึ้นมาตากบนลานดิน หรือ ลานคอนรีต เพื่อให้น้ำระเหยไปโดยธรรมชาติจนเกลือตกผลึก แล้วเติมไอโอดีน)
2.เกลือสมุทธ (เกลือที่ได้จากการขังน้ำทะเลในนาพัก เพื่อให้มีโคลนตมตกตะกอน และมีความเค็มเพิ่มขึ้น จากนั้นจะระบายน้ำเข้าสู่นาอีกครั้ง ปล่อยให้ระเหยตามธรรมชาติ ก่อนจะเติมไอโอดีน)
โดยเกลือทั้ง 2 ประเภท เมื่อผลิตเสร็จแล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ ชนิดผง , ชนิดป่น , และชนิดเม็ด

ตามข้อกำหนดมาตรฐานเกลือตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตชุมชน กำหนดไว้ดังนี้
- ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้นผม ดิน ทราย กรวด เป็นต้น
- ความชื้น ชนิดผง ต้องไม่เกินร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก , ชนิดป่น ต้องไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก และ ชนิดเม็ด ต้องไม่เกินร้อยละ 7 โดยน้ำหนัก
- โซเดียมคลอไรด์ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยน้ำหนัก
- ไอโอดีน ต้องไม่น้อยกว่า 30 มิลลิกรัม / 1 กิโลกรัม
- สสารที่ไม่ละลายน้ำ ต้องไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก
- สารปนเปื้อน
ตะกั่ว ต้องไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัม / 1 กิโลกรัม
สารหนู ต้องไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / 1 กิโลกรัม
ปรอท ต้องไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม / 1 กิโลกรัม
ทองแดง ต้องไม่เกิน 2 มิลลิกรัม / 1 กิโลกรัม
แคดเมียม ต้องไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม / 1 กิโลกรัม

เซ็นทรัลแล็บไทย สามารถให้บริการตรวจทดสอบเกลือ ได้ครบรายการตามที่มาตรฐานกำหนด พร้อมยังสามารถต้องหาสารอื่นๆตามที่ต้องการได้ด้วย เพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ทั้งขนาดย่อม ไปจนถึง ผู้ประกอบการส่งออกเกลือไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทุกคน


Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668