• รูปหน้าสมัครงาน

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาเชียงใหม่

on .

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาเชียงใหม่

รายละเอียดงาน

1.ให้บริการลูกค้า ตอนรับ/ให้คำแนะนำ/ตอบคำถามเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ และติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่ขอใช้บริการตรวจวิเคราะห์หรือตรวจผลิตภัณฑ์
2.จัดส่งใบรายงานผลการวิเคราะห์ให้ลูกค้าตามวิธีที่ลูกค้าระบุในใบคำขอรับบริการและติดตามผลการวิเคราะห์ของลูกค้า
3.จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบรวมถึงการบันทึกข้อมูลที่จำเป็นของลูกค้า
4.เก็บรักษาความลับของลูกค้าแต่ละราย
5.ประสานงานการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า
6.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
2.อายุไม่เกิน 35 ปี
3.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4.มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี สามารถรับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง
5.มีบุคลิกภาพที่ดี มีService mind มีใจรักงานด้านบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6.มีความอดทน และควบคุมอารมณ์ได้ดี ใจเย็น และรู้จักกาลเทศะ
7.มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
8.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆได้


ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
สำนักงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
2179 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

กรอกใบสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2940-6881-3 ต่อ 141


 

 ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : recruit@centrallabthai.com
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
    สำนักงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
    บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
    2179 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668