• รูปหน้าสมัครงาน

เจ้าหน้าที่สอบเทียบ

on .

เจ้าหน้าที่สอบเทียบ

รายละเอียดงาน

1.ทำการสอบเทียบด้านเครื่องแก้ววัดปริมาตร ตามวิธีมาตรฐาน
2.บันทึกผลการสอบเทียบและค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ
3.เฝ้าระวังสภาวะแวดล้อมในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
4.ทำความสะอาดเครื่องแก้วก่อนการสอบเทียบ
5.บรรจุหีบห่อเครื่องแก้วหลังทำการสอบเทียบ
6.ส่งเครื่องมือมาตรฐาน ไปสอบเทียบและทวนสอบตามแผนการสอบเทียบและทวนสอบ
7.จัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.อายุไม่เกิน 30 ปี
3.มีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบเครื่องแก้ววัดปริมาตร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4.มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025
5.สามารถใช้งาน MS Office ได้เป็นอย่างดี
6.มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้


ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
สำนักงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
2179 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

กรอกใบสมัครออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2940-6881-3 ต่อ 141


 

 ผู้ที่สนใจสามารถ

1. สมัครด้วยตนเอง
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail : recruit@centrallabthai.com
3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ :
    สำนักงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
    บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
    2179 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
- ค่ารักษาพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668