ก่อนเปิดร้านอาหารต้องรู้ คุณมีใบอนุญาตแล้วหรือยัง?

ก่อนเปิดร้านอาหารต้องรู้ คุณมีใบอนุญาตแล้วหรือยัง?

สิ่งสำคัญในการจะประกอบกิจการร้านอาหาร นอกจากจะเป็นเรื่องการตั้งชื่อร้านให้จำได้ง่ายหรือทำเมนูอาหารให้ปังแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือ “เรื่องสุขาภิบาลอาหาร” หรือถ้าให้เข้าใจง่ายก็คือ ทำอย่างไรที่อาหารจะถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันจะเริ่มทยอยให้เป็นภาคบังคับที่ผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องศึกษาหาความรู้เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ผ่านโครงการอบรมในหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร”

โครงการอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร” คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร?

โครงการนี้เกิดขึ้นตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 เนื่องจากคนไทยป่วยจากโรคอาหารเป็นพิษสูงมากขึ้น คนเริ่มทำอาหารทานเองน้อยลง และเน้นการทานอาหารจากร้านอาหารนอกบ้านบ่อยขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงในการบริโภคอาหารจากร้านที่มีการประกอบและเสิร์ฟอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ถูกสุขลักษณะ รวมไปถึงขั้นตอนการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ที่ไม่สะอาด ทำให้เชื้อก่อโรคต่างๆปนเปื้อนในอาหารหรือภาชนะได้ ทั้งนี้กรมอนามัยเล็งเห็นความสำคัญจึงร่วมมือกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ในการจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร และเพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งผู้เข้าร่วมที่ผ่านการอบรมดังกล่าวจะได้รับใบอนุญาตรับรองการประกอบกิจการร้านอาหารติดตัว คล้ายกรณีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ดังนั้นจึงสามารถเรียกได้ว่าใบอนุญาตนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการประกอบกิจการร้านอาหาร เพราะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ตลอดจนประกอบกิจการโดยได้รับใบอนุญาตถูกต้อง หากฝ่าฝืน มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ

ใครบ้างที่จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนี้?

1. ผู้ประกอบกิจการอาหาร (อบรม 6 ชั่วโมงพร้อมอาหาร 1 มื้อ อาหารว่าง และอุปกรณ์สาธิต 1,500 บาท / อบรมออนไลน์ 600 บาท)ด้

คือ บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดสถานที่จำหน่ายอาหาร และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมกำกับ หรือดูแลการดำเนินการของสถานที่จําหน่ายอาหารนั้นๆ เช่น เจ้าของร้านอาหารหรือผู้จัดการร้าน โดยหัวข้อที่ผู้ประกอบกิจการอาหารจะได้อบรมในโครงการมีดังนี้

- หลักการสุขาภิบาลอาหาร และอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร

- สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร

- การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

- มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร

2. ผู้สัมผัสอาหาร (อบรม 3 ชั่วโมงพร้อมอาหาร 1 มื้อ อาหารว่าง และอุปกรณ์สาธิต ค่าอบรม 850 บาท / อบรมออนไลน์ 300 บาท)

คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ประกอบ ปรุง จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้าง และเก็บภาชนะอุปกรณ์ โดยหัวข้อที่ผู้สัมผัสอาหารจะได้อบรมในโครงการมีดังนี้

- หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถาประกอบกิจการด้านอาหาร

- สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร

โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะได้รับการอบรมในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การฝึกปฏิบัติการล้างผักที่ถูกวิธี การล้างมือ การหยิบจับอาหาร การแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ และอื่นๆ ที่กรมอนามัยประกาศกำหนดเพิ่มเติมตามสภาพปัญหาและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศไทย โดยหลังการอบรมและสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ “ใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร” ตามหลักสูตรท่านละ 1 ใบ โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี

อบรมในหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารกับเซ็นทรัลแล็บไทย แตกต่างจากที่อื่นยังไง

เซ็นทรัลแล็บไทยเป็นแล็บทดสอบด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 17025 โดยมีพื้นที่ให้บริการ 6 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ มีบุคลากรทั้งนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ที่มีความรู้โดยตรงด้านสุขาภิบาลอาหาร ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี สามารถปรับหลักสูตรและเนื้อหาการอบรมให้เข้ากับประเภทร้านอาหารของผู้ประกอบการได้ อีกทั้งบัตรประจำตัวหรือใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เป็นทำจากพลาสติกแข็งแรง มีความคงทน มีซองใส่บัตรพร้อมสายคล้องคอ และมี QR-code สำหรับสแกนเพื่อดูข้อมูลการทำงานและแผนการปฏิบัติงานอย่างละเอียดได้ตลอดเวลา

และนี่คือข้อมูลส่วนสำคัญที่ผู้ประกอบการร้านอาหาร สามารถใช้ในการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมในหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารจากเซ็นทรัลแล็บไทย ท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.centrallabthai.com


Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668