สอบเทียบเครื่องมือคืออะไร? ทำไมต้องสอบเทียบ

สอบเทียบเครื่องมือคืออะไร? ทำไมต้องสอบเทียบ

รู้หรือไม่ว่า เครื่องชั่งน้ำหนักของแม่ค้าตามตลาด เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ที่ตำรวจให้เราเป่าตามด่านตรวจ หรือแม้กระทั่งไม้บรรทัดที่เราใช้กันอยู่ ล้วนเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าตามหน่วยที่เราอยากรู้ ซึ่งเป็นหน่วยการวัดตามมาตรฐานสากล (SI Unit) เช่น ถ้าเป็นด้านมวลที่เราได้ยินบ่อยๆก็เป็น กรัม-กิโลกรัม หรือด้านปริมาตรก็ มิลลิลิตร-ลิตร เป็นต้น

แต่ประเด็นคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าค่าที่เราเห็นนั้น มันเป็นค่าถูกต้อง แม่นยำ หรือไม่ผิดเพี้ยนจนทำให้ค่ามันคลาดเคลื่อนจนเกินไป ส่งผลให้ไม่ตรงตามความต้องการหรือส่งผลเสียต่อการทำงานของเราได้ สิ่งที่เป็นคำตอบของประเด็นนี้ก็คือ การสอบเทียบเครื่องมือ นั่นเอง

การสอบเทียบเครื่องมือ เป็นกระบวนการยืนยันความถูกต้องและแม่นยำของเครื่องมือวัด ด้วยการทดสอบเครื่องมือในห้องปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยจะแสดงหลักฐานการสอบเทียบเป็น “ใบรับรองผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด” (Certificate) ที่แสดงผลจากการสอบเทียบ และค่าความไม่แน่นอนของการวัด

แล้วทำไมต้องสอบเทียบ?

ถ้าว่ากันตามตรง การสอบเทียบเครื่องมือวัดถือเป็นภาคบังคับที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ขนส่ง วิศวกรรม หรือในกลุ่มที่มีมาตรฐานกำหนดให้แสดงความถูกต้องของเครื่องมือวัดอย่างเข้มงวด จะต้องทำการสอบเทียบอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาระดับการดำเนินงานให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องสอบเทียบเครื่องมือบ่อยแค่ไหน ซึ่งความถี่ในการสอบเทียบนั้นจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับปัจจัยของแต่ละเครื่องมือวัดซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ตายตัว

อย่างในบางอุตสาหกรรมที่ค่าความคลาดเคลื่อนแม้เพียงเล็กน้อย อาจนำไปสู่การเกิดความเสียหายอย่างมหาศาล เช่น อุตสาหกรรมการผลิตยาที่หากชั่งส่วนผสมในปริมาณที่น้อยหรือมากเกินไป อันเป็นผลมาจากเครื่องชั่งที่มีความคลาดเคลื่อนสูง อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายไม่ได้คุณภาพ เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ที่บริโภค ดังนั้นการสอบเทียบเครื่องมือวัดอย่างสม่ำเสมอ จึงถือเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้

หรือถ้าพูดสรุปให้เข้าใจง่ายก็คือ การสอบเทียบเครื่องมือวัดจะช่วยในการรักษาระบบการทำงาน มีหน้าที่คอยควบคุมอุปกรณ์และเครื่องมือวัดให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในค่าที่ถูกต้องและเหมาะสมพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพเป็นไปตามที่ต้องการ

ถ้าอยากสอบเทียบเครื่องมือ จะใช้บริการที่ไหนดี ต้องดูอะไรบ้าง?

สิ่งสำคัญในการสอบเทียบเครื่องมือกับผู้ให้บริการสอบเทียบ อันดับแรกต้องดูที่ความมีมาตรฐานของหน่วยสอบเทียบนั้นๆ ที่จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผลการตรวจที่ได้รับจะมีความถูกต้องแม่นยำและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่วนบริการสอบเทียบเครื่องมือของบริษัท ห้องปฏิบัติการการ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย นอกจากจะได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กล่าวมาแล้วนั้น ในข่อบขายการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดก็มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาดังนี้

• การวัดด้านอุณหภูมิและความชื้น

• การวัดด้านมวลและเคมี

• การวัดเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ (เป็นห้องปฏิบัติการแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง)

• การวัดด้านปริมาตรและมิติ

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสอบเทียบเครื่องมือกับเซ็นทรัลแล็บไทยสามารถได้รับความสะดวกจากการให้บริการที่มีถึง 6 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ โดยสามารถให้บริการได้ทั้งการส่งเครื่องมือมาที่แล็บหรือให้บริการตามสถานที่ มีระยะเวลาสอบเทียบไม่เกิน 3-5 วันทำการ (แล้วแต่กรณี) โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

• Facebook Page: Central Lab Thai

• ส่วนบริการสอบเทียบเครื่องมือ โทร. 0 2940 6881-3 ต่อ 263

• Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.centrallabthai.com


Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668