• รูปหน้าบริการ
 
 

Laboratory Training

Training is the acquisition of knowledge, skills, and competencies as a result of the teaching of practical skills and knowledge that relate to specific useful competencies. Today, it is recognized that continuous training beyond initial qualifications, maintains, upgrades and updates skills which is referred to among people within many professions and occupations as professional development. Training is an essential aspect of the development of your personnel. With the correct training your staff will grow with your organization. Considering this perspective, the Human Resource Development Center of the Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. is inspired to deliver this activity which is oriented in laboratory techniques, management, efficiency enhancement of organization technical skills and competencies. The HRD center consists of instructors who are knowledgeable, with ample experiences on their own chosen field of expertise in technical matters and learning transfer techniques, are truly committed to partake in teamwork development in your organization. This training activity is translated into several training courses customized for a limited partakers and/or in teams and are as follows.

แผนการฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (Update 25/10/2564)

ดาวน์โหลด

เทคนิคพื้นฐานการทดสอบอาหารทางจุลชีววิทยา (Online)
Wednesday, 24 November 2021
Hits : 441

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร เทคนิคพื้นฐานการทดสอบอาหารทางจุลชีววิทยา (Online)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
ปัจจุบันการทดสอบทางจุลชีววิทยาได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งในวงการอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากอาหารที่ผลิตขึ้นไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคภายในประเทศ หรือเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศก็ตาม โดยส่วนใหญ่จะต้องมีการทดสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของประเทศนำเข้า ซึ่งปัจจุบันข้อกำหนดเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นและมีความเข้มงวดมากขึ้น
เมื่อห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยาทำการทดสอบและรายงานผลการทดสอบคุณภาพอาหารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ สิ่งที่ตามมา คือ ความเชื่อมั่นในรายงานผลดังกล่าว ว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้หรือไม่ ดังนั้นผู้ปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานของการทดสอบทางจุลชีววิทยาที่ถูกต้อง เพื่อให้ผลการทดสอบนั้นมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถาม จากผู้ที่มีประสบการณ์จริง
3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติใช้ในองค์การได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีววิทยาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณศิวิมล นันสุนานนท์
วิทยากรด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยา
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจุลินทรีย์
- ความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการทดสอบจุลชีววิทยา
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์
- อาหารเลี้ยงเชื้อ
- การควบคุมคุณภาพการทดสอบทางจุลชีววิทยา

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 1,926 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668