หลักการพื้นฐานการทดสอบทางเคมี ด้วยเครื่อง ICP-OES และ ICP-MS (Online)
From Tuesday, 07 December 2021
To Wednesday, 08 December 2021
Hits : 365

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร พื้นฐานการทดสอบทางเคมี ด้วยเครื่อง ICP-OES และ ICP-MS (Online)
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
ปัจจุบันเทคนิคการใช้เครื่อง ICP เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย โดยอาศัยหลักการใช้พลาสมาเผาตัวอย่างให้แตกตัวเป็นอะตอมหรือไอออน ซึ่งธาตุแต่ละชนิดจะปลดปล่อยพลังงานที่มีความยาวคลื่นเฉพาะตัวออกมา และสามารถวัดความเข้มพลังงานของแสงและคำนวณกลับเป็นความเข้มข้นของปริมาณธาตุ สามารถวิเคราะห์ธาตุไอโซโทปแต่ละชนิดของธาตุชนิดเดียวกันได้รวดเร็ว ICP เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการตรวจวัดสูง มีความไว พิสัยการตรวจกว้างและแม่นยำสูง สามารถตรวจสอบผลที่เกิดจากการรบกวนของอะตอมได้ในระดับต่ำและสามารถระบุความเข้มข้นของธาตุได้ในระดับ ppb หรือ ppt นอกจากนี้ยังสามารถนำ ICP ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น เช่น GC-ICP-MS, LC-ICP-MS ทำให้ขอบเขตการใช้งานของเครื่องมีมากขึ้น นำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นทั้งในงานด้านการจำแนกและวิเคราะห์ชนิดของธาตุต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ หิน แร่ หรือพืช นอกจากนี้ ในอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร ยังสามารถใช้ ICP ในการตรวจสอบสารพิษ และสารอาหารที่จำเป็นใน ดิน ปุ๋ย เนื้อเยื่อพืช และเนื้อเยื่อสัตว์ได้ รวมทั้งตรวจหาปริมาณ โซเดียม เหล็ก และแคลเซียมในอาหารได้อีกด้วย แม้ว่าตัวอย่างเหล่านี้จะมีองค์ประกอบของธาตุ ในปริมาณที่แตกต่างกันก็สามารถตรวจวิเคราะห์ได้
กล่าวได้ว่าแม้ ICP จะเป็นเครื่องมือที่ราคาสูงเปรียบเทียบกับ AAS แต่มีการรบกวนน้อยกว่ามีความรวดเร็วในการวิเคราะห์และให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ดังนั้นนักวิเคราะห์ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่อง การบำรุงรักษาเครื่องมือ การตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือ รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่อง ICP กับเครื่องมืออื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักการทำงานและส่วนประกอบของเครื่อง ICP-OES/MS การดูแลรักษาเครื่องมือ ตลอดจนการตรวจสอบสมรรถนะของเครื่องมือ รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่อง ICP กับเครื่องมืออื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความรู้พื้นฐานทางด้านเครื่องมือ ICP หรือ AAS

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณกำธร แก้วอ้าย
วิทยากรด้านการทดสอบทางเคมี แร่ธาตุและโลหะหนัก
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- หลักการและองค์ประกอบของเครื่อง ICP-OES/MS
- เทคนิคการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่อง ICP-OES/MS
- เทคนิคการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เครื่อง ICP กับเครื่องมืออื่นๆ
- การบำรุงรักษาเครื่อง ICP-OES/MS

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 12 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,103 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668