การประกันคุณภาพผลการทดสอบทางเคมี รุ่นที่ 2 (Online)
From Monday, 15 November 2021
To Tuesday, 16 November 2021
Hits : 329

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การประกันคุณภาพผลการทดสอบทางเคมี รุ่นที่ 2 (Online)
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
ปัจจุบันการประกันคุณภาพเข้ามามีบทบาทสำคัญ ทั้งในภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม คุณภาพของสินค้าถูกนำมาใช้เป็นข้อกำหนดในการตกลงซื้อขาย อีกทั้งบางประเทศอาจนำมาใช้เป็นข้อกีดกันทางการค้า และคุณภาพของสินค้าจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ ต้องอาศัยผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการตัดสิน คุณภาพของผลการทดสอบ จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการนำมาพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการของห้องปฏิบัติการ
ระบบการประกันคุณภาพของผลการทดสอบ จึงมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลการทดสอบ นอกจากจะต้องได้รับการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมแล้ว ยังต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการประเมินอย่างเหมาะสมอีกด้วย สำหรับการทดสอบทางเคมีนั้น มีเทคนิคที่หลากหลายและซับซ้อน ผู้ทดสอบจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของการประกันคุณภาพอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคของการทดสอบ จึงจะสามารถกำหนดขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ และความถี่ของการประเมินคุณภาพ ได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการหลักการของการคุมคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ของการทดสอบทางเคมีตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลการวัดด้วยเทคนิคต่างๆของการทดสอบทางเคมี
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถกำหนดขั้นตอนการควบคุมคุณภาพและความถี่ของการประเมินคุณภาพ ของการทดสอบทางเคมี ได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการทดสอบ ทางเคมี หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณดารณี สมบูรณ์จิตต์
วิทยากรด้านระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางเคมี

เนื้อหาหลักสูตร
- องค์ประกอบของการประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ (Quality Assurance, Quality Control and Quality Assessment)
- ความคลาดเคลื่อน และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน ของการทดสอบทางเคมี (Errors and source of errors in chemical measurements)
- การปฏิบัติการที่เหมาะสม สำหรับการตรวจวัดด้วยเทคนิคต่างๆ (Good measurement practice)

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 12 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,103 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668