การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf life evaluation) (ยกเลิก)
From Thursday, 19 August 2021
To Friday, 20 August 2021
Hits : 354

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf life evaluation) (ยกเลิก)
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
ปัจจุบันอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตอาหารและ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยิ่ง โดยทราบได้จากการที่กฎหมายได้กำหนดให้มีการระบุอายุของผลิตภัณฑ์บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่ปิดสนิททุกชนิด ดังนั้นผู้ผลิตต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ และสามารถนำไปใช้ในการระบุอายุของผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและเพื่อชื่อเสียงของผู้ผลิตเองได้ ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมอาหารประสบความสำเร็จ โดยมีคุณภาพสอดคล้องและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
ปัญหาสำคัญของการประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร ในประเทศ คือ การที่ผู้ประกอบการไม่ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตได้ ทำให้ไม่สามารถประเมินอายุการเก็บได้ หรือขาดเทคนิคหรือกระบวนการในการประเมินอายุการเก็บ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่ออายุการเก็บจะขึ้นกับชนิดของผลิตภัณฑ์ อันมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชนิดและคุณภาพของวัตถุดิบ องค์ประกอบ สูตรและโครงสร้างผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือจุลินทรีย์ที่หลงเหลือ รวมทั้งการผลิตที่ยังขาดความระมัดระวังเรื่องการปนเปื้อนทั้งจากคนและสภาพแวดล้อม ทำให้ผลิตภัณฑ์มีเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนสูง ดังนั้น การประเมินอายุการเก็บรักษาที่ถูกต้อง เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันในตลาดมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจการคำนวณหาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติใช้ในองค์การได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านเคมีหรือจุลชีววิทยา หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณคงพันธ์ จิรวงศาโรจน์
วิทยากรด้านการทดสอบทางเคมี / ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
1.ส่วนประกอบและการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์
2.การคำนวณอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร
- การใช้สมการ Kinetic
- การประเมินภายใต้สภาวะเร่ง
- การประเมินอายุการเก็บโดยใช้การคำนวณ
3.กรณีศึกษา

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 12 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,745 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668