ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010
From Tuesday, 07 September 2021
To Wednesday, 08 September 2021
Hits : 269

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010
วันที่ 7-8 กันยายน 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
โปรแกรมทดสอบความชำนาญเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประกันคุณภาพการทดสอบของห้องปฏิบัติการ โดยเป็นการควบคุมคุณภาพภายนอก ซึ่งห้องปฏิบัติการจะเข้าร่วมทดสอบความชำนาญกับหน่วยงานอื่นภายนอกห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการจะเลือกผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญที่ให้บริการในรายการทดสอบและชนิดตัวอย่างที่ตรงกับการทดสอบของห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการก็จะเลือกผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญที่มีมาตรฐานก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งมาตรฐานสำหรับผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ก็คือ ISO/IEC 17043 Conformity assessment-General requirements for proficiency testing และฉบับที่ใช้ในปัจจุบันนี้ คือ ฉบับปี 2010
มาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010 ว่าด้วยเรื่องของความสามารถของผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ โดยแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่คือ ข้อ 4.ข้อกำหนดด้านวิชาการ (Technical requirements) และข้อ 5.ข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการ (Management requirements) โดยข้อกำหนดด้านวิชาการเป็นรายละเอียดถึงความสามารถของผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ส่วนข้อกำหนดด้านการจัดการนั้น เป็นการจัดการด้านการบริหาร ซึ่งข้อกำหนดตามมาตฐานทั้งหมดนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ดังนั้น ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญจึงควรมีความรู้ความเข้าใจและดำเนินงานตามข้อกำหนดของมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การดำเนินงานต่างๆ ในทุกขั้นตอนของโปรแกรมทดสอบความชำนาญมีการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้สุดท้ายแล้วห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโปรแกรมนั้น สามารถนำผลการประเมินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกําหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนําระบบคุณภาพดังกล่าวไปปรับใช้กับงานในของตนได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ, เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณธนิดา พิมพ์มา
วิทยากรด้านระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางเคมี
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- ภาพรวมของมาตรฐาน ISO/IEC 17043:2010
- ข้อกำหนดด้านวิชาการ
- ข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการ

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 12 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,745 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668