การประมาณค่าความไม่แน่นอนของผลทดสอบทางเคมี รุ่น 1 (Online)
From Thursday, 18 November 2021
To Friday, 19 November 2021
Hits : 475

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การประมาณค่าความไม่แน่นอนของผลทดสอบทางเคมี รุ่น 1 (Online)
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564
*ในวันอบรม ให้นำ Computer Notebook ที่มีโปรแกรม MS Excel มาด้วย*
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
การวัดคือการเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการวัดกับค่าอ้างอิง หากทำการวัดภายใต้สภาวะที่ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ค่าที่วัดได้จะสามารถสอบกลับไปยังค่าอ้างอิงนั้นได้อย่างสมบูรณ์แต่ในการปฏิบัติจริงไม่มีการวัดใดๆที่สามารถควบคุมสภาวะได้อย่างสมบูรณ์ ทุกครั้งที่ทำการวัดจะมีความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors ) อยู่ด้วยเสมอ ผลการวัดจึงเป็นค่าโดยประมาณของสิ่งที่ทำการวัด โดยมีค่าความไม่แน่นอนกระจายอยู่รอบค่านั้นเสมอ ดังนั้นหากต้องนำผลการวัดไปใช้ในการตัดสินใดๆที่มีความเสี่ยงสูง เช่นการตัดสินว่าผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัยหรือไม่ ควรนำค่าความไม่แน่นอนของผลการวัดนั้น มาพิจารณาประกอบการตัดสินด้วย
การวัดทางเคมีส่วนมาก เป็นการวัดที่ค่อนข้างซับซ้อน การควบคุมสภาวะของการวัดทำได้ยากกว่าการวัดทางกายภาพ อีกทั้งการวัดทางเคมีส่วนใหญ่เป็นการวัดแบบทำลายตัวอย่าง การวัดซ้ำสำหรับ Portion เดิม ทำไม่ได้ การประมาณค่าความไม่แน่นอนของผลการวัดทางเคมี จึงมีความซับซ้อน ต้องทำการประมาณโดยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวัดทางเคมีนั้นๆเป็นอย่างดี และต้องเข้าใจหลักการประมาณค่าความไม่แน่นอนที่เป็นหลักสากล จึงจะสามารถประมาณความไม่แน่นอนของผลการวัดทางเคมีได้อย่างสมเหตุสมผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และขั้นตอนของการประมาณ ค่าความไม่แน่นอนตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประมาณค่าความไม่ แน่นอนของผลการวัดทางเคมีที่รับผิดชอบได้อย่างสมเหตุสมผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและมีความรู้พื้นฐานทางด้านสถิติ

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณดารณี สมบูรณ์จิตต์
วิทยากรด้านระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางเคมี

เนื้อหาหลักสูตร
- ความสอบกลับได้ของการวัด และความคลาดเคลื่อนของการวัด
- ค่าทางสถิติที่เกี่ยวข้อง
- การกำหนดแหล่งของความไม่แน่นอน
- การประมาณค่า Standard Uncertainty
- การคำนวณ Combined Uncertainty และ Expanded Uncertainty
- ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,103 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668