การประกันคุณภาพด้วยโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Online)
Wednesday, 15 December 2021
Hits : 360

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การประกันคุณภาพด้วยโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Online)
วันที่ 15 ธันวาคม 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
การเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency testing, PT) เป็นการประกันคุณภาพวิธีหนึ่งของห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการตรวจสอบกระบวนการวัดของห้องปฏิบัติการว่ายังใช้ได้ (Validity) ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับตัวอย่าง PT เพื่อนำไปทดสอบและรายงานผลกลับผู้จัดโปรแกรม โดยตัวอย่าง PT เป็นตัวตรวจสอบทั้งกระบวนการของห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การรับ การดูแลรักษา จนถึงการรายงานผล ผู้จัดโปรแกรมจะประเมินผลและสรุปข้อมูลเป็นรายงานผลการทดสอบความชำนาญให้แก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม ผู้เข้าร่วมโปรแกรมต้องตรวจสอบผลการประเมินและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำไปเป็นเกณฑ์กำหนดการปฏิบัติงานและการตรวจสอบวิธีการทดสอบของห้องปฏิบัติการ รวมถึงสามารถนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานและวิธีทดสอบที่ใช้ได้ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจึงควรรู้ และเข้าใจคำศัพท์ วิธีการประเมินผล สถิติที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุในรายงานโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเหมาะสมกับห้องปฏิบัติการเองต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความชำนาญ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบและเข้าใจวิธีการประเมินผลและสถิติที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคลากรห้องปฏิบัติการทดสอบที่เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ และผู้ที่สนใจ

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณธนิดา พิมพ์มา
วิทยากรด้านระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางเคมี
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- การประกันคุณภาพการทดสอบและการควบคุมคุณภาพ
- ประโยชน์ของโปรแกรมทดสอบความชำนาญ
- คำศัพท์และความหมาย ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ
- สถิติที่เกี่ยวข้องและการคำนวณสำหรับประเมินผล
- ค่า xpt ที่โปรแกรมทดสอบความชำนาญใช้
- รูปแบบของรายงานผลการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการ
- แนวทางการแก้ไขกรณีพบว่าผลไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด
- หน่วยงานผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 1,926 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668