เทคนิคพื้นฐานการทดสอบอาหารทางจุลชีววิทยา (Online)
Wednesday, 24 November 2021
Hits : 443

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร เทคนิคพื้นฐานการทดสอบอาหารทางจุลชีววิทยา (Online)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
ปัจจุบันการทดสอบทางจุลชีววิทยาได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งในวงการอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากอาหารที่ผลิตขึ้นไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคภายในประเทศ หรือเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศก็ตาม โดยส่วนใหญ่จะต้องมีการทดสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของประเทศนำเข้า ซึ่งปัจจุบันข้อกำหนดเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นและมีความเข้มงวดมากขึ้น
เมื่อห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยาทำการทดสอบและรายงานผลการทดสอบคุณภาพอาหารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ สิ่งที่ตามมา คือ ความเชื่อมั่นในรายงานผลดังกล่าว ว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้หรือไม่ ดังนั้นผู้ปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานของการทดสอบทางจุลชีววิทยาที่ถูกต้อง เพื่อให้ผลการทดสอบนั้นมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาทางอาหาร
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถาม จากผู้ที่มีประสบการณ์จริง
3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติใช้ในองค์การได้อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบทางจุลชีววิทยาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณศิวิมล นันสุนานนท์
วิทยากรด้านการทดสอบทางจุลชีววิทยา
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจุลินทรีย์
- ความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการทดสอบจุลชีววิทยา
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์
- อาหารเลี้ยงเชื้อ
- การควบคุมคุณภาพการทดสอบทางจุลชีววิทยา

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 6 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 1,926 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668