การประเมินความเสี่ยงในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017 รุ่น 2 (Online)
From Thursday, 28 October 2021
To Friday, 29 October 2021
Hits : 367

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร การประเมินความเสี่ยงในระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017 รุ่น 2 (Online)
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
เนื่องด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ได้มีการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญด้านบริหาร โดยมีแนวคิดให้พิจารณาการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเสี่ยงและโอกาส เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ และบรรลุเป้าหมายการปรับปรุงให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการสอดคล้องกับแนวทางของ ISO/IEC17025:2017
ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจในหลักการด้านการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับงานของตนได้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการชี้บ่งความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง สำหรับห้องปฏิบัติการ
2.เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ จากการได้ร่วมปฏิบัติจริงในภาคปฏิบัติ
3.เพื่อให้ได้มาซึ่ง ความเสี่ยง ผลกระทบ และสาเหตุ ซึ่งจะนาไปใช้จริงในการบริหารความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ต่อไป

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ ผู้จัดการคุณภาพ ผู้จัดทำระบบคุณภาพ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณดารณี สมบูรณ์จิตต์
วิทยากรด้านระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการและการทดสอบทางเคมี

เนื้อหาหลักสูตร
1. ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง
2. การประเมินผลกระทบและโอกาสของการเกิดความเสี่ยง
3. แบบฝึกหัด (Workshop)

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 12 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,103 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668