ข้อกำหนดตาม มอก. 2677 : ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (Online)
From Monday, 22 November 2021
To Tuesday, 23 November 2021
Hits : 432

การฝึกอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
หลักสูตร ข้อกำหนดตาม มอก. 2677 : ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (Online)
วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564
จัดโดย
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด
www.centrallabthai.com

ความเป็นมา
ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีกันเป็นจำนวนมาก สารเคมีมีความจำเป็นในด้านการผลิตและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันตรายที่เกิดมักเกิดจากความประมาทและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของการใช้สารเคมี บางครั้งเป็นอันตรายต่อชีวิต สารเคมีที่ใช้สามารถทำร้ายเราได้โดยทำให้เกิดโรคต่างๆ นอกจากนั้นสารเคมียังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะความปลอดภัยในการทำงานห้องปฏิบัติการเป็นเรื่องสำคัญ เราจึงต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (มอก. 2677-2558) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีนอกจากนี้ ยังได้มีการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองและขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยตรงตามมอก. 2677 อีกด้วย
ดังนั้น หน่วยงานที่ต้องการยกระดับห้องปฏิบัติการของตนให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน เพื่อนำไปใช้สร้างและพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ตรงตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน มอก. 2677 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระดับประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้กับ การปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการของตน ได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
บุคคลที่สนใจ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรประจำหลักสูตร
คุณกัลยาณี สามิภักดิ์
วิทยากรด้านการทดสอบทางเคมี
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เนื้อหาหลักสูตร
- ข้อกำหนดระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
- ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบ และเทคนิคในการปฏิบัติ

การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 12 ชม. และได้คะแนน Post-test ร้อยละ 50-84 หากได้ ร้อยละ 85-100 ประกาศนียบัตรจะได้รับการประทับตรา “Excellence”

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2179 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ภายใน ม.เกษตรศาสตร์) หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

จำนวนผู้เข้าอบรม
50 ท่าน ** รับจำนวนจำกัด **
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้เข้าอบรมตามความเหมาะสม

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม ติดต่อสํารองที่นั่งได้ที่ คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-9406881 ถึง 83 ต่อ 212 หรือ 092-1629449
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.facebook.com/Centrallabthai.Training

ค่าลงทะเบียน
การชําระค่าฝึกอบรม ค่าลงทะเบียน 3,103 บาท / ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%และลดหย่อนภาษีของบริษัทได้ 200%


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
2179 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668