• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริหาร

นางสาลินี วังตาล
นางสาลินี วังตาล
ประธานกรรมการบริหาร
นายอดิศร พร้อมเทพ
กรรมการบริหาร
นายพรเทพ การศัพท์
กรรมการบริหาร
นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร
กรรมการบริหาร
นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์
กรรมการและเลขานุการ

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668