• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
ประธานกรรมการบริษัทฯ
นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
กรรมการบริษัทฯ
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
กรรมการบริษัทฯ
นางสาลินี วังตาล
กรรมการบริษัทฯ
นายพรเทพ การศัพท์
กรรมการบริษัทฯ
นายอดิศร พร้อมเทพ
กรรมการบริษัทฯ
นายผณิศวร ชำนาญเวช
กรรมการบริษัทฯ
นายจีรวัฒน์ หงสกุล
กรรมการบริษัทฯ
นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
กรรมการบริษัทฯ
นายอารักษ์ ราษฎร์บริหา
กรรมการบริษัทฯ
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์
กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668