• รูปหน้าเกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการบริษัท

นายพรเทพ การศัพท์
กรรมการบริษัทฯ
นายอดิศร พร้อมเทพ
กรรมการบริษัทฯ
นายผณิศวร ชำนาญเวช
กรรมการบริษัทฯ
นายจีรวัฒน์ หงสกุล
กรรมการบริษัทฯ
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์
กรรมการบริษัทฯ
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี
กรรมการบริษัทฯ

 

บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66)-2940-5993, (66)-2940-6881-3 l โทรสาร : (66)-2940-6668