• รูปหน้าบริการ

Proficiency Testing Program Services

 

 

Proficiency Testing Program

      Central Lab Thai, the accredited Laboratory under ISO/IEC 17043, provides a yearly program for Proficiency Testing in different parameters such as pesticides, heavy metals, veterinary drugs, histamine and others.

 

     Quality assurance using PT sample generated by ISO/IEC 17043 is a must processes to guarantee the products as well as laboratory activities, where one of that is Proficiency Testing (PT). PT can usually prove the competent of laboratory when compare with the others or global. Regular participation in the PT programs will promote the credibility of laboratory testing, personnel, instruments and environment setting, which shall comply with ISO/IEC 17025 and general requirements for the competence of testing and calibration conducted in laboratories. This participation is also required by Laboratory Accreditation Body.

 

 
รหัสโปรแกรม รายการ ชนิดตัวอย่าง วันที่
ปิดรับสมัคร
วันที่
แจกจ่ายตัวอย่าง
Download
(หลักเกณฑ์โปรแกรม)
*PT01 60-01 Tetracycline group, Oxytetracycline กุ้ง 13 ม.ค.60 18 ม.ค.60 Download
*PT02 60-02 β-agonist ปัสสาวะสุกร 10 ก.พ.60 15 ก.พ.60 Download
PT03 60-03 As, Cu, Cd, Hg & Pb เนื้อปลา 10 ก.พ.60 15 ก.พ.60 Download
*PT04 60-04 Histamine เนื้อปลา 10 มี.ค.60 15 มี.ค.60 Download
*PT05 60-05 Fluoroquinolone group & Quinolone group, Oxolinic acid กุ้ง 12 เม.ย.60 19 เม.ย.60 Download
*PT06 60-06 Nitrofuran metabolites กุ้ง 12 พ.ค.60 17 พ.ค.60 Download
*PT07 60-07 Malachite green, Crystal violet กุ้ง 9 มิ.ย.60 14 มิ.ย.60 Download
*PT08 60-08 Pesticide residues (OC, OP, PY & CB) มะเขือเปราะ 14 ก.ค.60 19 ก.ค.60 Download
PT15 60-09 Moisture, Ash & Nitrogen แป้ง 11 ส.ค.60 16 ส.ค.60 Download
*PT10 60-10 Sulfamethazine (Sulfadimidine) ซีรั่มสุกร 11 ส.ค.60 16 ส.ค.60 Download
*PT11 60-11 Sulfur dioxide กุ้ง 8 ก.ย.60 13 ก.ย.60 Download
*PT12 60-12 Total Phosphorus as P2O5 กุ้ง 12 ต.ค.60 18 ต.ค.60 Download
*PT13 60-13 Sulfonamide group กุ้ง 10 พ.ย.60 15 พ.ย.60 Download
*PT14 60-14 Chloramphenicol กุ้ง 8 ธ.ค.60 13 ธ.ค.60 Download
 
 

หมายเหตุ:
* รายการที่ได้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17043:2010 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบความชำนาญ – 008
** ราคายังไม่รวม Vat 7%

 
 

Downloadใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญ

 Downloadใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญปี 2559

 Downloadใบสมัครเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญปี 2560

Central Laboratory (Thailand) Company Limited.
50 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Telephone : (66)-2940-5993, (66) 2940 6881-3 l Fax: (66) 2940 6668